• کانکتورهای اکسیژن با درصد های 30، 40، 50 و 60

• اتصالات محکم بدون نشتی

• بی خطر و غیر سمی تولید شده از مواد گريد پزشكي

• انطباق با رعایت استاندارد ISO 10993

• Oxygen connectors with 30%,40%,50% and 60%

• Optimal seal for comfort and fit.

• Safe and Toxic-free produced by medical grade

• Conformity with respect to ISO 10993.